Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Εργατικό Δυναμικό

Η Ελευσίνα απασχολεί μόνιμο  προσωπικό γύρω στα 600 άτομα από τα οποία περίπου τα 430 εμπλέκονται  στην παραγωγή.  Όλοι οι εργαζόμενοι επιλέγονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί  ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις. Το Ναυπηγείο απασχολεί, όταν είναι απαραίτητο, κατάλληλα ειδικευμένους και πιστοποιημένους υπεργολάβους κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας/Πειραιά. Όλοι οι υπεργολάβοι ελέγχονται από το αρμόδιο τμήμα και η απόδοσή τους παρακολουθείται και αξιολογείται από το Τμήμα Παραγωγής. Όταν απασχολούνται, οι υπεργολάβοι είναι υπό τον άμεσο έλεγχο των τμημάτων Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου  του Ναυπηγείου. Οι εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου σε περιόδους αιχμής επιτρέπουν την απασχόληση έως και 2500 ατόμων

Οργάνωση Μεγάλων Έργων

Για μεγάλα έργα, ο Οργανισμός μας ακολουθεί την έννοια της "Ομάδας Έργου" έχοντας  μια ομάδα μηχανικών με επικεφαλής τον Διαχειριστή Έργου πλήρως αφοσιωμένη  στο Έργο και δουλεύοντας   μαζί με τους Εκπροσώπους του Πελάτη. Το γεγονός ότι το 70% των πελατών μας είναι μη Έλληνες, δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό μας να αναπτύσσει ένα επίπεδο κατανόησης και επικοινωνίας με τους διεθνείς πελάτες. Τα μέλη της Ομάδας Έργου καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό μιλούν άπταιστα Αγγλικά και πολλοί  έχουν εκπαιδευτεί σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. Εκτός από τα απαραίτητα προσόντα, γνώσεις, ικανότητα και επαγγελματισμό, η Ομάδα Έργου του Ναυπηγείου επικεντρώνεται  ιδιαίτερα στη δημιουργία της σαφής  κατανόησης   των αναγκών και των προτεραιοτήτων του Πελάτη. Η στενή συνεργασία με τον πελάτη μέσω καθημερινών συναντήσεων της Παραγωγής και της Διοίκησης  δίνει  δυνατότητα να ολοκληρωθεί κάθε εργασία σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε διαδικασία

Ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης  δημιουργήθηκε για να προετοιμάσει  το εργατικό δυναμικό  στις νέες τεχνολογίες και να βοηθήσει  στη διαδικασία πιστοποίησης όπου αυτή χρειάζεται..